Protokoll Årsmøte 2012

Protokoll fra årsmøte klubbrommet Bjønnes mandag 30/1-2012 klokken 1900.

Tilstede: 11 medlemmer

 

Sak 1                          Leder av klubben Kåre Mortveit åpnet møtet.

Leder ønsket velkommen. Minnet spesielt om at Tom M. Pedersen fikk Frende forsikrings trenerstipend på 5000,- på årsfesten. Prisen skulle vær delt ut på årsmøtet, men Tom var forhindret i å møte. Prisen er derimot overbrakt Tom.

Sak 2                          Valg av dirigent og sekretær

Valg av dirigent:        Kåre Mortveit

Valg av sekretær:       Kåre Mortveit

 

Sak 3                          Valg av to til å underskrive protokollen

Tone Aanonsen og Frank Johansen.

 

Sak 4                          Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling, som var annonsert i Agderposten og på hjemmesida og dagsorden ble godkjent med følgende kommentar: I avisen ble møtet innkalt til kl 1800, men det var ellers annonsert med 1900. Beklager at noen av møtte litt senere enn andre. Møtet ble satt kl 1900.

 

Sak 5                          Årsberetning 2011

Årsberetningen for 2011 ble gjennomlest og kommentert ved behov. En fyldig årsberetning ble endret ved at Grethe Enger ble tilføyd som mottaker av IK Granes hederstegn på årsfesten.

Det ble videre henstilt til nytt styre å se på frafallstallene. Det er altfor mange spillere som gir seg eller går over til andre idretter etter fylte 13 år.
Til slutt ble hele årsberetningen tatt opp til avstemming.

 

Vedtak: Enstemmig godkjent med de kommentarer som her er beskrevet.

 

Sak 6                          Regnskap 2011

Regnskapet ble lagt fram av kasserer Endre Gundersen med en tilføyelse fra regnskapsfører, en utgift på 21000,- på kurs. Denne tilføyelsen medførte et driftsoverskudd på ca kr. 273.670 -.

Kommentarer: Resultatet med overskudd er gledelig, men som selvstendig klubb er det viktig å bygge opp en positiv egenkapital. Revisorrapporten blir framlagt for styret da regnskapet først ble ferdig dagen årsmøtet ble satt.

Vedtak: Det fremlagte regnskap vedtas som IK Grane Arendal Fotball sitt regnskap for 2011. Overskuddet går inn i klubbens egenkapital for 2012. Årsmøtet er enig i styrets vurdering om at klubben trenger disse midlene som en sikkerhet for fremtiden.  

 

Sak 7                          Innkomne forslag

 

Saker fra medlemmer: Det var ingen saker fra medlemmer. Men årsmøtet tok opp saken angående undervarme på den nye kunstgressbanen på Myra. Styret ble anmodet om å ta den saken videre til andre klubber og Arendal Idrettsråd.


Saker fra styret:
Det var en enkeltsak fra styret.

 

Styrets forslag til vedtak:

“Enjoy – saken. Treningsavgiften økes med kr 500,- som vil innbefatte 2 Enjoy bøker/kort. Det vil da bli opp til den enkelte om de vil selge det, bruke det eller la være. Dette blir den eneste dugnaden for klubben i 2012.”

 

Vedtak:
“Enjoy – saken. Treningsavgiften økes med kr 500,- som vil innbefatte 2 Enjoy bøker/kort. Det vil da bli opp til den enkelte om de vil selge det, bruke det eller la være. Dette blir den eneste pålagte dugnaden for klubben i 2012.”


Sak 8                          Fastsettelse av kontingent/treningsavgift 2012.
Styret foreslo treningsavgiftene for 2012 mer i samsvar med oppbygningen av klubben og satsingsområdene.

Følgende ble vedtatt:                 

 Vedtak:
a) Kontingenten for 2012 settes til kr 450,- for medlemmer under 19 år og kr 550,- for medlemmer over 19 år.


b) Treningsavgiftene for 2012 fastsettes slik:
Barn 6-12 år   700,-
Ungdom 13-19 år  1000,-

Voksen  1000,-

Veteran/Old Boys  700,

 

Spillende trenere og spillende lagledere fritas for treningsavgift

 

Sak 9                          Budsjett 2012

                                  
Styret fremla et budsjett med en inntekt på kr 1.058.000 og en utgift på kr  916.012, et overskudd på ca 140.000,-. Årsmøtet foreslo å øke posten deltakelse i turneringer med 50.000, posten reiseutgifter med 10.000,- og posten møter/sosiale arrangementer med 10.000,-.
Vedtak:
Styrets forslag til budsjett for 2012 vedtas som IK Granes Arendal Fotball sitt budsjett for 2012 med de endringer som årsmøtet foreslo. Overskuddet blir da på ca 70.00,-.

 

Sak 10                        Valg

 Av valgkomiteen som ble valgt på årsmøtet 2011, Bjørn Bilstad, Frode Landbø og Beate Debess, var  Bjørn og Frode til stede og delte ut forslaget fra valgkomiteen og valgene fikk følgende utfall:

Styret 2012:

Leder: Kåre Mortveit 

Nestleder:   Endre Gundersen    

Medlemmer: Øystein Rylander     

Geir Noraberg

 Astri Haaheim

Martin H. Skjulestad

Tone Aanonsen      

 

Varamedlemmer: 

Eirik Mykland

Frank Johansen

Bård Einar Johansson

                            

Valgkomité 2013:     Styret får i oppdrag å finne ny valgkomite. Bjørn Bilstad, Frode Landbø og Beate Debess takkes for god jobb.

 

 

Avslutning:    Leder takket de fremmøtte og ønsket oss alle lykke til med videre arbeid for å gjøre IK Grane Arendal Fotball til en enda bedre fotballklubb. Nestleder delte ut blomster til det nye styret og takket for god innsats 2011.

 

Møtet hevet kl 2115.

 

Kåre Mortveit

Ref

 

Tone Aanonsen                                              Frank Johansen

_____________

About the Author